صفحه اصلی / مقالات / استانداردهای OHSAS 18001

استانداردهای OHSAS 18001

بسیاری از سازمان ها برای ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشتی خود به انجام بازنگری ها یا ممیزی های ایمنی و بهداشت شغلی می پردازد این وجود ممکن است این بازنگری ها آنقدر کفایت نکند که سازمان نسبت به برآورده شدن الزامات قانونی و اهداف خود نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده اطمینان حاصل نماید. ضروری است این بازنگری ها برای آن که اثر بخش باشند در چهارچوب یک سیستم مدیریتی ساختار یافته انجام شود. سری استانداردهای OHSAS که مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را پوشش می دهند بدین منظور تهیه شده تا یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را برای سازمان ها فراهم آورد تا بتوانند برای دستیابی به یک سیستم مدیریتی ساختار یافته یاری کند. استاندارد OHSAS الزاماتی را برای یک سیستم مدیریتی و بهداشت شغلی مشخص می کند تا یک سازمان را قادر سازد که با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی به ایجاد و استقرار خط مشی و اهداف بپردازد. این استاندارد در تمامی سازمان ها از هر نوع و اندازه قابل پیاده سازی است. استاندارد OHSAS شامل الزاماتی است که بتوان آنها را مبتنی بر واقعیت مورد اجرا قرار داد. با این وجود، این استاندارد الزامات مطلقی را برای عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی بیش از موارد تعهد شده در خط مشی برای پیشگیری از مصدومیت و بیماری و برای بهبود مستمر ایجاد نمی کند. بنابراین دو سازمان با عملیات مشابه ولی با عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی متفاوت می توانند با این استاندارد مطابقت داشته باشند.

مراحل اجرای استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد OHSAS همانند بسیاری از سیستم های مدیریتی بر مبنای طرح ریزی، اجرا، کنترل و بازنگری که PDCA خوانده می شود استوار است.

طرح ریزی(Planning): ایجاد اهداف و فرایندهای لازم به منظور اصول نتایج مطابق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی سازمان

اجرا(DO): استقرار فرایندها

کنترل(CHECK): آنالیز و اندازه گیری فرایندها با توجه به خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و گزارش نتایج

بازنگری(ACTION): انجام اقدامات به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی

برای پیاده سازی هر سیستم مدیریتی سازمان ها باید مراحل فوق را به اجرا درآورند. در ابتدا اقدام به برنامه ریزی و طراحی فعالیت ها نموده و اهداف کلی خود را مشخص می کند و سپس برنامه ها و فعالیت های تایین شده در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر را اجرا می نماید. در حین اجرای برنامه ممکن است تفاوت هایی بین برنامه ریزی و آنچه اجرا گردیده است پیش آید. نکته حائز اهمیت شناسایی این مغایرت ها است، با شناسایی این مغایرت ها باید اقدامات مناسبی تعریف شود که علاوه بر مرتفع شدن امکان بروز مجدد آن از بین برود.

1. خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

 • شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تایین کنترل ها
 •  منابع، وظایف، مسئولیت، پاسخگویی و اختیار

2. طرح ریزی

 • الزامات قانونی و سایر الزامات
 • اهداف و برنامه ها

3. اجرا و عملیات

 • صلاحیت آموزش و آگاهی
 • مستند سازی
 • کنترل مستندات
 • کنترل عملیات

4. بررسی

 • ارزیابی انتطباق
 • بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه
 • کنترل سوابق
 • ممیزی داخلی

5. بازنگری مدیریت

 • ارتباطات،مشارکت و مشاوره
 • اندازه گیری و آنالیز عملکرد
 • آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

 

برگرفته از ویژه نامه نگین رازی

درباره نویسنده :

برنامه نویس php، طراح سایت، محتوا نویس در حوزه ایمنی و ورزشی و it

دیدگاهتان را بنویسید