صفحه اصلی / مقالات / شناخت استاندارد ها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی

شناخت استاندارد ها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی

دو مرجع استاندارد مهم و اصلی در دنیا برای کاله های ایمنی وجود دارد و سایر استانداردها از اهمیت کمتری برخوردارند. یکی از این دو استاندارد، استاندارد اروپا (CE) و دیگری استاندارد آمریکا (ANSI) می باشد.

استاندارد ANSI-Z89.1 دارای 3 کلاس مختلف است که تفاوت این 3 کلاس فقط در مقاومت کلاه در برابر جریان برق می باشد و هیچ تفاوت دیگری بین 3 کلاس تعریف شده در این استاندارد نیست که شامل استانداردهای زیر می باشد:

کلاس A، کلاس B، کلاس C که البته این سه کلاس در ویرایش جدید ANSI به کلاس های زیر تغییر نام داد:

کلاس A به کلاس G ، کلاس B به کلاس E، کلاس C به کلاس C

تفاوت کلاس های مختلف:

کلاس E: مقاومــت بــرق فشــار قــوی تــا 20 هــزار ولــت

کلاس G: مقاومــت بــرق فشــار ضعیــف تــا 1200 ولــت

کلاس C: مقاومتی دربرابر برق ندارد (مانند کلاه های دارای سوراخ های تهویه هوا) به دلیل ایجاد شرایط بهتر، این نوع کلاه بیشترین مصرف را در بین سایر کلاه ها دارد.

درصورتـی کـه مقاومـت الکتریکـی بـرای شـما حائـز اهمیـت اسـت به هیچ عنوان بـه گفته های فروشـندگان در مـورد کلا س هـای فـوق بـرای کلاه هـای موجود اکتفا نکنیـد، حتی اگر کلاس مربوطـه بـر روی کلاه حـک شـده باشـد بـاز هم بـرای پژوهشـگاه وزارت قبـل از اسـتفاده حتما نیـرو براى تسـت فشـار قوی ارسـال کنیـد تا از صحـت آن اطمینـان حاصـل کنید. خیلـی از کلاه هایـی کـه بـه اسـم کلاس E در بازار ایـران موجـود اسـت حداکثـر 6 یـا 7 هـزار ولـت مقاومـت دارنـد و خیلـی از کلاه هایـی که به اسـم کلاس G در بـازار اسـت حداکثـر حـدود 400 ولت مقاومـت دارد، ضمنـا اگـر دارای سـوراخ هواکـش هـم باشـد کلاس C محسـوب می شـود. سـه کلاس فـوق در برابر سـقوط اجسـام و ضربات شـدید مقاومـت برابری دارنـد و کلاس بندی ANSI صرفـا بـه جهـت تفـاوت آنهـا از نظـر مقاومـت الکتریکـی می باشـد. ایـن اسـتاندارد همچنیـن دارای دو تیـپ مختلـف اسـت:

تیـپ 1: مقاومـت در برابر ضربـه وارده بر تاج کلاه (قسمت فوقانی)

تیـپ 2: مقاومـت در برابـر ضربـات وارده از بالا و از بغـل هـر دو بـا هم

اکثر کلاه هایی که در بازار ایران و اروپا وجود دارد از استاندارد آمریکا پیروی نمی کند و پیرو استاندارد اروپا است به همین دلیل فاقد کلاس ها

و تیپ های فوق می باشد: استاندارد EN-397:1995 مطابق با تیپ ١ می باشد. استاندارد EN-397:2012 مطابق با تیپ 2 می باشد و برای برق نیز از استاندارد دیگری در کنار EN-397 پیروی می کند.

برگرفته از ویژه نامه نگین رازی

درباره نویسنده :

برنامه نویس php، طراح سایت، محتوا نویس در حوزه ایمنی و ورزشی و it

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRPersian