صفحه اصلی / مقالات / شناخت استاندارد ها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی

شناخت استاندارد ها و کلاس های مختلف برای کلاه های ایمنی

دو مرجع استاندارد مهم و اصلي در دنیا براي کاله هاي ایمني وجود دارد و سایر استانداردها از اهمیت کمتري برخوردارند. یکي از این دو استاندارد، استاندارد اروپا (CE) و دیگري استاندارد آمریکا (ANSI) مي باشد.

استاندارد ANSI-Z89.1 داراي 3 کلاس مختلف است که تفاوت این 3 کلاس فقط در مقاومت کلاه در برابر جریان برق می باشد و هیچ تفاوت دیگري بین 3 کلاس تعریف شده در این استاندارد نیست که شامل استانداردهای زیر می باشد:

کلاس A، کلاس B، کلاس C که البته این سه کلاس در ویرایش جدید ANSI به کلاس هاي زیر تغییر نام داد:

کلاس A به کلاس G ، کلاس B به کلاس E، کلاس C به کلاس C

تفاوت کلاس هاي مختلف:

کلاس E: مقاومــت بــرق فشــار قــوي تــا 20 هــزار ولــت

کلاس G: مقاومــت بــرق فشــار ضعیــف تــا 1200 ولــت

کلاس C: مقاومتي دربرابر برق ندارد (مانند کلاه هاي داراي سوراخ هاي تهویه هوا) به دلیل ایجاد شرایط بهتر، این نوع کلاه بیشترین مصرف را در بین سایر کلاه ها دارد.

درصورتـي کـه مقاومـت الکتریکـي بـراي شـما حائـز اهمیـت اسـت به هیچ عنوان بـه گفته های فروشـندگان در مـورد کلا س هـای فـوق بـرای کلاه هـاي موجود اکتفا نکنیـد، حتي اگر کلاس مربوطـه بـر روی کلاه حـک شـده باشـد بـاز هم بـراي پژوهشـگاه وزارت قبـل از اسـتفاده حتما نیـرو براى تسـت فشـار قوي ارسـال کنیـد تا از صحـت آن اطمینـان حاصـل کنید. خیلـي از کلاه هایـي کـه بـه اسـم کلاس E در بازار ایـران موجـود اسـت حداکثـر 6 یـا 7 هـزار ولـت مقاومـت دارنـد و خیلـي از کلاه هایـي که به اسـم کلاس G در بـازار اسـت حداکثـر حـدود 400 ولت مقاومـت دارد، ضمنـا اگـر داراي سـوراخ هواکـش هـم باشـد کلاس C محسـوب مي شـود. سـه کلاس فـوق در برابر سـقوط اجسـام و ضربات شـدید مقاومـت برابری دارنـد و کلاس بندي ANSI صرفـا بـه جهـت تفـاوت آنهـا از نظـر مقاومـت الکتریکـي مي باشـد. ایـن اسـتاندارد همچنیـن داراي دو تیـپ مختلـف اسـت:

تیـپ 1: مقاومـت در برابر ضربـه وارده بر تاج کلاه (قسمت فوقاني)

تیـپ 2: مقاومـت در برابـر ضربـات وارده از بالا و از بغـل هـر دو بـا هم

اكثر كلاه هايی كه در بازار ايران و اروپا وجود دارد از استاندارد آمريكا پيروي نمي كند و پيرو استاندارد اروپا است به همين دليل فاقد كلاس ها

و تيپ هاي فوق می باشد: استاندارد EN-397:1995 مطابق با تيپ ١ مي باشد. استاندارد EN-397:2012 مطابق با تيپ 2 مي باشد و براي برق نيز از استاندارد ديگري در كنار EN-397 پيروي مي كند.

برگرفته از ویژه نامه نگین رازی

درباره نویسنده :

برنامه نویس php، طراح سایت، محتوا نویس در حوزه ایمنی و ورزشی و it

دیدگاهتان را بنویسید