صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'اصول کار در ارتفاع'

اصول ایمنی کار در ارتفاع

كار در محيط هاي صنعتي همواره با مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست محيطي همراه است. اين مخاطرات در فعاليت هاي مختلف كاري می توانند به شكل هاي متفاوتي ظاهر شده و در صورت عدم برنامه ريزي و كنترل صحيح، پيامدهايي را به دنبال داشته باشند كه گاهي اوقات جبران آنها به هيچ وجه امكان پذير نيست. از اين رو داشتن برنامه اي نظام مند براي شناسايي خطرات شغلي و لحاظ