صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'حسگر'

دستورالعمل آتشنشانی حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مقدمه : آتش سوزي حادثه ناگواري است كه هر روزه بسياري از ساختمان اعم از مجتمع هاي مسكوني، اداري، كارخانجات و… را به كام خودمي كشد و گسترش آن همگام با گسترش صنعت و شهرسازي پيش مي رود. از سوي ديگر رشد جمعيت و مهاجرت به شهرها باعث گسترش شهر و روي آوردن افراد به ساختمان هاي بلند و متراكم مي گردد. يك حادثه آتش سوزي در چنين ساختمانهايي مي