صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'محیط کار'

اصول ایمنی و حوادث در محیط کار

اصول ایمنی در محیط کار: در سازما ن ها و كارخانجاتي كه اصول و موازين ايمني و حفاظت فني مراعات نمی شود، روحيه كاركنان نيز ضعيف است و كمتر امكان دارد كارگر خوب و طراز اول در خدمت چنين سازما نهايی مشغول به كار باشد .بنابراين اجراي تدابير و برنامه هايی به منظور ايمني و حفاظت فردی کارگران، در درجه اول اهميت، در راستاي تامين و نگهداری نيروي انساني قرار دارد. درعين حال، صرف