صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'کیفیت'

استانداردهای OHSAS 18001

بسیاری از سازمان ها برای ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشتی خود به انجام بازنگری ها یا ممیزی های ایمنی و بهداشت شغلی می پردازد این وجود ممکن است این بازنگری ها آنقدر کفایت نکند که سازمان نسبت به برآورده شدن الزامات قانونی و اهداف خود نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده اطمینان حاصل نماید. ضروری است این بازنگری ها برای آن که اثر بخش باشند در چهارچوب یک